Handels- en Economisch Recht - Algemeen

Het wetgevend werk van het Handels- en Economisch Recht valt meestal onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Soms is evenwel de minister van Economie bevoegd voor de aangelegenheid waarop de in de commissie besproken voorstellen of wetsontwerpen betrekking hebben.

Deze commissie is in grote lijnen bevoegd voor:

-           het Wetboek van vennootschappen;

-           de faillissementswet;

-           de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

-           Corporate governance of deugdelijk ondernemingsbestuur (onder meer in verband met de bezoldiging van bestuurders, onafhankelijkheid van bestuurders e.d.);

 

Af en toe wordt hier ook een ontwerp of voorstel besproken voor kleine aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek,  het Gerechtelijk Wetboek of het Wetboek van Koophandel.

Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst in plenaire n.a.v. het wetsontwerp van insolventie

[youtube:3O3ARPimg8Y] De N-VA-fractie staat zeer positief tegenover het omvangrijk wetsontwerp dat hier vandaag ter stemming voorligt. Ons insolventierecht mocht inderdaad wat meer gestroomlijnd …

Betalingsbevel

Via de Potpourri I is sinds 1 juli 2016 de nieuwe invorderingsprocedure in voege voor onbetwiste geldschulden. Ondernemers kunnen nu buiten de rechtbank om via de gerechtsdeurwaarder onbetwiste …

Slapende vennootschappen worden aangepakt

Vandaag werd in de plenaire vergadering het wetsvoorstel gestemd, betreffende 'de continuïteit van de ondernemingen, ter verbetering van de ontbindingsprocedure van niet-actieve vennootschappen, van …