Tussenkomst plenaire over hervorming ondernemingsrecht

Door Goedele Uyttersprot op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen
Tussenkomst ondernemingsrecht in plenaire

Mijnheer de minister, geachte collega’s,

 

De wettekst die hier nu voor ons ligt is één van de sluitstenen van het Wetboek Economisch Recht.

Al vanaf de eerstesteenlegging van dat wetboek was duidelijk dat het oude Handelsrecht, met het koopmansbegrip, uiteindelijk op de schop zou gaan. Op die manier zouden alle spelers in het economisch verkeer voortaan juridisch op een gelijkwaardiger leest worden geschoeid.

En nu wordt met dit wetsontwerp inderdaad het wetboek van koophandel opgedoekt en wordt er een verruimd ondernemingsbegrip in het wetboek economisch recht ingeschreven.

 

Ook zal de rechtbank van koophandel omgevormd worden tot de ondernemingsrechtbank, en ziet ze haar bevoegdheid uitgebreid tot het merendeel van de geschillen tussen ondernemingen, waaronder voortaan bv. ook vrije beroepers, landbouwers en vzw’s worden verstaan.

 

Opnieuw is gebleken dat het houden van hoorzittingen bij belangrijke wetswijzigingen zeker nuttig kan zijn. De input van de diverse sprekers leidde tot een aantal waardevolle amendementen.

 

Zo zal met een door ons ingediend amendement de overbodige en amper nageleefde wettelijke verplichting van het uithangen van het ondernemingsnummer aan gebouwen afgeschaft worden. Een inbreuk op deze verplichting kan gesanctioneerd worden met een boete tot maar liefst 30.000€. Dat ook heel wat “nieuwe” ondernemingen die absurde verplichting zouden moeten gaan naleven, leek ons een brug te ver. De publiciteit rond ondernemingsnummers en adressen van maatschappelijke zetels of andere vestigingen van ondernemingen is trouwens al afdoende geregeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

In dit wetsontwerp werd tot slot ook een regeling uitgewerkt rond de wijze waarop groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid in rechte kunnen worden vertegenwoordigd. Op dat vlak bestaan inderdaad heel wat toepassingsproblemen in de rechtspraktijk. In de artikelsgewijze bespreking komen we daarop terug.

Tot zover onze algemene beschouwingen. Ik dank u.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is